Kwartalny Harmonogram przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT  17.08.2016 r.

Dotyczy zamówienia publicznego Nr PZJB.4415.1.2016

 

DYREKTOR

POWIATOWEGO  ZESPOŁU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w SIERPCU

 

na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz 2164 z późn. zm.) w związku z przetargiem nieograniczonym w celu wyłonienia wykonawcy zadania  pn. Organizacja i obsługa kształcenia praktycznego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu objętych projektem pn. Zawodowa praktyka dla "Ekonomika"

 

informuje, że

 

1.     Na realizację zadania z wycieczką dodatkową zamierza się przeznaczyć 68862,00 euro brutto, a na realizację zadania bez wycieczki dodatkowej - 66222,00 euro.

2.     Na przetarg w dniu 17.08.2016 r. w terminie wpłynęła jedna oferta firmy Europroyectos Erasmus Plus S.L., C/Guatimocin 2 18010 Granada, Hiszpania.

3.     Cena oferty z wycieczką dodatkową 60444,62 euro netto, 67405,60 euro brutto. Zamówienie będzie realizowane w okresie 16.10.2016-01.04.2017. Charakter zamówienia nie wymaga od Wykonawcy podania okresu gwarancji, natomiast warunki płatności zostały określone przez Zamawiającego w projekcie umowy.

 

 

                                                          Dyrektor PZJB w Sierpcu

                                                    Marta Witte

 Sierpc, 17.08.2016 r.

PROJEKT2 24.08.2016 r.

Z radością informujemy, ze nasza szkoła przystępuje do realizacji projektu „Mistrzowie Kompetencji”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 10.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego).

 Projekt wynika z zapotrzeb. uczniów o najniższych kompet. Zespołu Szkół nr 2 (ZS 2)w Sierpcu, które osiągają niskie wyniki w nauce. Przeprowadzona diagnoza ukazała, że najwięcej uczniów ma problem z matem., geografią i jęz. ang. Wskutek ich wsparcia zaplanowano realizację zajęć wyrównawczych z w/w przedmiotów, by móc wyrównać kompetencje tych uczniów i przygotować ich do rozpoczęcia kolejnego etapu edukacyjnego bądź do aktywnego uczestnictwa na rynku pracy. Aby rozbudzić kreatywność i innowacyjność zaplanowano zajęcia met. eksper. z matem. i geografii, co wpłynie na zwiększenie zainter. tymi naukami i przyczyni się do wzrostu kompetencji tych U. W tym też celu niezbędne jest doposażenie pracowni w odpowiednie przedmioty.

Grupę Docelową stanowi 200 uczniów (135K) oraz 5 nauczycieli/4K z technikum ZS nr 2.

Założono osiągnięcie następujących wskaźników:

WSK.REZULTATU:

- liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych:1

- liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych:1

- liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu:200/135K - liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu:5/4K

 - liczba uczniów, u których wzrosły kompetencje z zakr. matematyki o min. 30% os.56/38K

- liczba uczniów, u których wzrosły kompetencje z zakr. geografii o min. 30%: 42/29K

- liczba uczniów, u których wzrosły kompetencje z zakr. j. ang. o min. 30%: os.56/38K

 WSK.PRODUKTU:

- liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych:1

- liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie:1

-liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie:200

- liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie:5

- liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu:5

Oświadczenie zatrudnienia

FORMULARZ OFERTOWY PZJB4415.4.2.2016 – 30.09.2016 r.

FORMULARZ OFERTOWY PZJB4415.4.2.2016 - pobierz

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – 30.09.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert - pobierz

UMOWA PZJB.4415.4.2.2016 – 30.10.2016 r.

UMOWA PZJB.4415.4.2.2016 - pobierz

Zaproszenie do składania ofert na sprzęt TIK – 04.10.2016 r.

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - pobierz

UMOWA PZJB.4415.4.1(ZSNr2).2016 -  pobierz

Specyfikacja sprzętu TIK dla Zespołu Szkół nr 2 – pobierz

FORMULARZ OFERTOWY PZJB.4415.4.1.2016 - pobierz

Zaproszenie do składania ofert na dostawę podręczników do Zespołu Szkół nr 2 - 05.10.2016 r.

- zapytanie ofertowe podręczniki ZSNr 2- pobierz

- formularz ofertowy pobierz

- wzór umowypobierz

-oświadczenie o braku powiązań pobierz

 Dostawa podręczników dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu objętych projektem RPMA. 10.1.1-14 -3878/15-00 pn. „Mistrzowie kompetencji” – 05.10.2016 r.

Ogłoszenie o dostawie podręczników dla uczniów ZS Nr 2 w Sierpcu - pobierz

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

Umowa - pobierz

Dostawa podręczników dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu objętych projektem RPMA. 10.1.1-14 -3878/15-00 pn. „Mistrzowie kompetencji” – 06.10.2016 r.

Strona 1 - pobierz

Strona 2 - pobierz

Strona 3 - pobierz

Strona 4 - pobierz

Strona 5 - pobierz

Strona 6 - pobierz

Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów i pomocy dydaktycznych dla projektu „ Szkoła Kluczowych Kompetencji” – 10.10.2016 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE PZJB.4415.3.1.2016 - pobierz

 FORMULARZ OFERTOWY - pobierz

 UMOWA PZJB.4415.3.1(ZS 1).2016 - pobierz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI NA PRZEWÓZ UCZNIÓW ZS Nr 1 i ZS Nr 2 – 10.10.2016 r.

OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU - pobierz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - pobierz

FORMULARZ OFERTOWY - pobierz

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU TIK 12.10.2016 r.

Protokół - pobierz

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NA PODRĘCZNIKI DLA ZS Nr 2 - 13.10.2016 r.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NA PODRĘCZNIKI DLA ZS Nr 2 - pobierz

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA ZS Nr 2 – 18.10.2016 r.

Formularz ofertowy - pobierz

Zapytanie na  materiały dydaktyczne dla ZS Nr 2 - pobierz

Oświadczenie o braku postaw do wykluczenia - pobierz

Wzór umowy - pobierz

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - przewóz uczniów ZS nr 1 i ZS nr 2 w ramach RPOWM na lata 2014-2020 – 25.10.2016 r.

Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia przewóz uczniów ZS Nr 1 i ZS Nr 2 - pobierz

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH 26 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

Protokół - pobierz

Dostawa materiałów i pomocy naukowych dla uczniów ZS nr 2 w Sierpcu objętych projektem Edukacja ogólna RPO WM 2014-2020 „Mistrzowie Kompetencji ” – 27.10.2016 r.

Dostawa materiałów i pomocy naukowych dla uczniów ZS nr 2 w Sierpcu objętych

projektem Edukacja ogólna RPO WM 2014-2020 „Mistrzowie Kompetencji ” - pobierz

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWY MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH Z GEOGRAFII 30 LISTOPADA 2016 r.

Formularz ofertowy - pobierz

Geografia opis - pobierz

Ogłoszenie - pobierz

Oświadczenie - pobierz

Wzór umowy - pobier

Ogłoszeniu dotyczącą dostawy materiałów i pomocy dydaktycznych dla uczniów ZS 2 - 8 grudnia 2016 r.

Ogłoszeniu dotyczącą dostawy materiałów i pomocy dydaktycznych dla uczniów ZS 2 (Geografia) - pobierz

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego- Geografia ZS 2 – 9 grudnia 2016 r.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego- Geografia ZS 2 - pobierz

Realizacja Projektu "Mistrzowie Kompetencji"

Od listopada 2016 roku rozpoczęły się w Naszej Szkole wyjątkowe zajęcia dydaktyczne. W latach 2016-2018 realizowany jest w Zespole Szkół  Nr 2 w Sierpcu Projekt w ramach Działania 10.1.1."Edukacja ogólna RPO WM 2014-2020" pod nazwą "Mistrzowie Kompetencji", który skierowany jest do 200 uczniów Technikum.

         W ramach Projektu prowadzone są zajęcia wyrównawcze z matematyki, geografii i języka angielskiego oraz warsztaty z matematyki i geografii realizowane metodą eksperymentu.

W ramach Projektu doposażone zostały w sprzęt i pomoce dydaktyczne pracownie matematyki, geografii i języka angielskiego. Młodzież mieszkająca poza Sierpcem po zakończonych zajęciach może liczyć na odwiezienie do domu. 

Na lekcjach z matematyki i geografii uczniowie pracują według Strategii Kształcenia Wyprzedzającego (Platforma Przyrodnicza), która z jednej strony inspiruje ich do poszukiwania kontekstów materiału nauczania we własnym doświadczeniu, do względnie samodzielnego uczenia się, ale z drugiej strony daje im pełną swobodę w wyborze rzeczowych źródeł w przestrzeni cyfrowej oraz odwołując się do ich zainteresowań i zdolności, do poziomu posiadanej już wiedzy oraz opanowanego materiału nauczania. Platforma Przyrodnicza przyczyni się do rozwoju Naszej młodzieży, która poczuje się odpowiedzialna za swoje uczenie się, rozwijanie pasji oraz kreatywność w pracy.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ