,,Pomagam, bo lubię oraz ,,Dzielę się sercem - w ten sposób wolontariusze Ekonomika zachęcali do ofiarności na rzecz potrzebujących pomocy podczas Świątecznej Zbiórki  Żywności w dniach 26 i 27 listopada. Tegoroczna zbiórka, organizowana przez Bank Żywności, przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Dzięki hojnym darczyńcom pozyskaliśmy ponad 500 kg różnych produktów. Można śmiało powiedzieć, że będą to ,,święta godne, a nie głodne! Bardzo dziękujemy  klientom sklepów Gram (ul.Płocka oraz ul.Jana Pawłą II) za dary serca, a także kierownictwu tych marketów za umożliwienie przeprowadzenia akcji.

                                                      

                                                                       

                                                                                                                                                                        Informacja SCWEW.

                                                                             

Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu podjęło współpracę ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Sierpcu w ramach „Pilotażowego wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

Projekt ten jest realizowany w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Grantobiorcą jest Powiat Sierpecki, który na SCWEW wyznaczył Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu.

Celem SCWEW jest  udzielanie  wsparcia  przedszkolom  i  szkołom  ogólnodostępnym  w  zakresie doskonalenia kompetencji kadry i zapewnienia wszystkim dzieciom/uczniom możliwości pełnego rozwoju, z wykorzystaniem oferty edukacyjnej na każdym etapie kształcenia, uwzględniającej  ich  indywidualne  potrzeby  i  możliwości.  Podejmowane  działania w perspektywie  długofalowej  mają  służyć  wspieraniu  przedszkola/szkoły 
w  celu zapewnienia wysokiej jakości edukacji dla wszystkich, a w szerszej − budować zasady społeczeństwa włączającego.

Placówki objęte wsparciem:

Miejskie Przedszkole Nr 3 im Niedźwiadka Wojtka w Sierpcu

Szkoła Podstawowa  Nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego  Sierpcu

Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego  w Sierpcu            

Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego  w Sierpcu

Zespół  SCWEW

Lider – Marzanna Dąbrowska

Specjalista w zakresie pedagogiki specjalnej – Małgorzata Dywal

Ekspert ds. edukacji włączającej – Agnieszka Domańska

Ekspert ds. informacji i ewaluacji – Magdalena Linowska

Ekspert ds. technologii wspomagającej – Aleksandra Melibruda

Szkolnym koordynatorem projektu jest Marta Rokicka

#Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sierpcu

#SCWEW

#OśrodekRozwojuEdukacji (ORE)

# Starostwo Powiatowe w Sierpcu

                              

         Wycieczki (Galeria)