1. Rozkład autobusów JANTAR.

2. Rozkład autobusów JANAKIEWICZ.          WNIOSEK

               

   Procedury funkcjonowania biblioteki szkolnej: POBIERZ

REKRUTACJA 2020/2021 – ZMIANY TERMINÓW

 

UCZNIOWIE KLAS ÓSMYCH!

SZANOWNI RODZICE!

 

Informuję, że zgodnie z § 13 Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 ze zm.) nie stosuje się przepisu art. 154 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo oświatowe. 
Oznacza to, że wyłącza się stosowanie harmonogramu rekrutacji określonego Zarządzeniem nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r., a podane wcześniej terminy rekrutacji do Technikum, Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły
I Stopnia w Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu ulegną zmianie, w tym również składanie
od 11 maja 2020 r. wniosków rekrutacyjnych o przyjęcie do szkoły.

 

W związku z tym postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także na naszej stronie internetowej i fb Ekonomika.

 

Zapowiadane zmiany będą dotyczyć także:

Ø  sposobu ogłaszania wyników postępowania rekrutacyjnego –

ogłaszanie wyników postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów - podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek (§  11b ust. 1 ww. rozporządzenia).

Ø  terminów i zasad składania zaświadczeń oraz orzeczeń dla kandydatów do szkół prowadzących kształcenie w zawodzie –

właściwe zaświadczenie lub orzeczenie, składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r. (§ 11b ust. 8 ww. rozporządzenia).