Program „AKTYWNA TABLICA” w naszej szkole.

                                                      

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła uczestniczy w rządowym programie „Aktywna Tablica". Celem tego programu jest doposażenie szkół w nowoczesne środki nauczania TIK oraz rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno - komunikacyjnych na zajęciach lekcyjnych.

W ramach udzielonego wsparcia finansowego dla naszej szkoły zostały zakupione dwie tablice interaktywne z projektorami ultrakrótkoogniskowymi, dwa laptopy oraz głośniki.

Zgodnie z warunkami zawartymi w regulaminie szkoła współpracuje z innymi placówkami biorącymi udział w programie „Aktywna Tablica”, celem nawiązania sieci wzajemnej wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wykorzystywania TIK w edukacji. Międzyszkolną sieć współpracy tworzą nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu, Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu, Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu.

W ramach tego programu 7 marca 2022 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z nauczycielami ze szkół tworzących miedzyszkolną sieć współpracy. W spotkaniu wzięli udział: Małgorzata Staniszewska, Eliza Ocicka, Jarosław Czarnomski, Kamil Zarębski, Grażyna Pawlak-Kapela, Dariusz Borkowski, Katarzyna Topolewska.

Na spotkaniu zapadły ustalenia odnośnie dalszych spotkań nauczycieli współpracujących szkół. Omówione zostały również najważniejsze kwestie związane z organizacją i przebiegiem lekcji pokazowych.